ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


Αρχές, Κανόνες Λειτουργίας και Δομή

Οι αρχές και οι κανόνες λειτουργίας δεσμεύουν όλα τα μέλη της δημοτικής μας παράταξης και είναι οι παρακάτω:

1.  Οι αποφάσεις της Κίνησης λαμβάνονται μέσα από συλλογική επεξεργασία στα όργανα της με την αρχή της πλειοψηφίας και αφού εξαντληθεί κάθε δυνατότητα επίτευξης της μεγαλύτερης δυνατής συναίνεσης.

2.  Η ελεύθερη έκφραση των απόψεων όλων των μελών της παράταξης  είναι αυτονόητη, ισότιμη και αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα.


3.  Τα μέλη της επιδιώκουν να εκφράζουν δημόσια τις κοινές θέσεις της Κίνησης, διατηρώντας το δικαίωμα να εκφράζουν δημόσια την προσωπική τους άποψη σε περιπτώσεις που διαφωνούν, εφόσον αναφέρουν ταυτόχρονα και τη συλλογική απόφαση.

4.  Η συμμετοχή όλων είναι εθελοντική.

5. Η Δημοτική μας Κίνηση δεν είναι προσωποκεντρική. Η επιτυχής παρουσία της Κίνησης στο Δήμο είναι προϊόν της συλλογικής έκφρασης, συμμετοχής και δουλειάς των μελών της. Στηρίζεται στη συλλογική επεξεργασία  του προγράμματος και των κατευθύνσεων μας  και σε αυτή τη βάση επιδιώκουμε τη διεκδίκηση της διοίκησης του Δήμου, η οποία δεν αποτελεί αυτοσκοπό αλλά εργαλείο και μέσο για την επίλυση των προβλημάτων της πόλης και των κατοίκων της. (Στην παρούσα φάση συμμετέχουμε ως μέρος της αντιπολίτευσης στο Δ.Σ.).

6.  Η Ιδρυτική Διακήρυξη της Κίνησης, το Δημοτικό Πρόγραμμα, και ο παρών Κανονι­σμός Λειτουργίας καθώς και ο καθορισμός της εκλογικής τακτικής της αποφασίζεται στη Γενική Συνέλευση μετά από εισήγηση των ανάλογων επιτροπών.

7. Η κατάρτιση του ψηφοδελτίου γίνεται με προτάσεις των μελών της Δημοτικής Κίνησης, που συγκεντρώνει η Συντονιστική Γραμματεία, και με απόφαση Γενικής Συνέλευσης που θα συγκληθεί, στο χρονικό διάστημα προ της κατάθεσης και μέχρι λίγων ημερών πριν την ανακήρυξη του ψηφοδελτίου με συμμετοχή οποιασδήποτε πλειοψηφίας. Θέματα ηθικής τάξης αποτελούν αποτρεπτικό όρο για την αποδοχή  υποψηφιό­τη­τας.

8. Όλα τα όργανα και οι επιτροπές της Κίνησης λειτουργούν ανοικτά, και δικαίωμα λόγου έχουν όλα τα μέλη που παρευρίσκονται.


Μέλη

Μέλη της Κίνησης είναι όσοι το επιθυμούν, αποδέχονται την διακήρυξη και τον κανονισμό της, δεν είναι μέλη άλλης δημοτικής κίνησης, καταθέτουν αίτηση εγγραφής και συμμετέχουν στη δράση της. Η εγγραφή μέλους αποδεικνύεται από την καταβολή τουλάχιστον 10€.
Η οικονομική συνδρομή μέλους και η υποχρέωση καταβολής της αποφασίζεται από τη Γ.Σ.
Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη της Κίνησης που είναι εγγεγραμμένα του­λάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την εκάστοτε διαδικασία και έχουν καλύψει  τις οικο­νομικές  υποχρεώσεις τους.

Μέλος της Κίνησης παύει αυτοδίκαια να είναι όποιος/α:
 • Μετέχει σε ψηφοδέλτιο ή είναι μέλος ή στηρίζει δημόσια άλλη δημοτική Κίνηση.
 • Μετείχε ή μετέχει κεντρικά ή περιφερειακά σε διοικητική θέση που προωθεί μνημονιακές πολιτικές,
 • Βαρύνεται  για ζητήματα ηθικής τάξης, πολιτικά και οικονομικά σκάνδαλα.
 • Δε συμμετέχει σε 4 τουλάχιστον Γ.Σ., αδικαιολόγητα, οπότε τίθεται στην ΓΣ το ζήτημα διαγραφήςΌργανα
                         
Γενική Συνέλευση της Κίνησης.
Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) είναι το ανώτερο όργανο της Κίνησης. Συγκροτείται από τα μέλη της Κίνησης και είναι ανοιχτή δημόσια διαδικασία που μπορούν να παρακολουθήσουν με δικαίωμα λόγου (όχι ψήφου) και οι φίλοι της Κίνησης. Συγκαλείται κάθε  ένα (1) μήνα το αργότερο από τη Συντονιστική Γραμμα­τεία (Σ. Γ.) της Κίνησης ή αν ζητηθεί από το 15% των μελών της Κίνη­σης.
Η Γ.Σ χαράζει τη συνολική πολιτική της Κίνησης και ελέγχει την πορεία υλοποίησής της.
Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση:
 • Εγκρίνει τη Διακήρυξη και το Πρόγραμμα.
 • Εγκρίνει και τροποποιεί τον Κανονισμό Λειτουργίας.
 • Εκλέγει τη Συντονιστική Γραμματεία της Δημοτικής Κίνησης.
 • Εκλέγει τον υποψήφιο δήμαρχο της Δημοτικής Κίνησης.
 • Καταρτίζει το ψηφοδέλτιο των δημοτικών εκλογών, όπως ανωτέρω ορίζεται.
 • Εγκρίνει τις εισηγήσεις των επιτροπών.
 • Εγκρίνει τις πολιτικές τακτικές και όποια θέματα προκύπτουν και δεν καλύπτονται είτε από την διακήρυξη είτε από προηγούμενες αποφάσεις.Απαρτία έχει η Γ.Σ. όταν παρευρίσκονται το 50%+1 και άνω των μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας, γίνεται νέα σύγκληση, το αργότερο μέσα σε 10 ημέρες, και η ημερομηνία σύγκλισής της αποφασίζεται άμεσα, από τα παριστάμενα μέλη. Για την απαρτία της επαναληπτικής Γ.Σ. απαιτείται το σύνολο των παρευρισκομένων μελών της Κίνησης.


Συντονιστική Γραμματεία
Η Συντονιστική Γραμματεία (Σ.Γ.) της Κίνησης εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση κάθε χρόνο.
Ο αριθμός των μελών της ορίζεται σε επτά (7) και μπορεί να αλλάξει από τη Γ.Σ. Η ιδιότητα του μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου δεν αποκλείει εκείνη του μέλους της Σ.Γ. και αντίστροφα.
Η Σ.Γ. εκλέγει το Συντονιστή της  ο οποίος τη συγκαλεί το αργότερο  κάθε δύο (2) βδομάδες και προεδρεύει στις συνεδριάσεις της.
Η Σ.Γ. ορίζει επίσης αρμο­διότητες των μελών της. Ο Συντονιστής της Γραμματείας δεν μπορεί να είναι Δημοτικός  Σύμβουλος .
Οι συνεδριάσεις της Σ.Γ. είναι ανοιχτές στα μέλη και τους φίλους της Κίνησης.
Η Σ.Γ. προγραμματίζει, οργανώνει και συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση. Εισηγείται τη γενική πολιτική της Κίνησης σύμφωνα με την Ιδρυτική Διακήρυξη την οποία εγκρίνει η Γ.Σ.
Συντονίζει την υλοποίηση των αποφάσεων της ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.
Αποφασίζει επίσης για επείγοντα ζητήματα ανάμεσα σε δύο συνεδριάσεις της Γ. Σ.
Συντονίζει τις Επιτροπές της Κίνησης.

Επιτροπές
α. Επιτροπές χωριών.
Συγκροτούνται από τη Γενική Συνέλευση. Ορίζουν οι ίδιες τους υπεύθυνους λειτουργίας τους, ενώ η Συντονιστική Γραμματεία ορίζει ένα μέλος της σύν­δεσμο για κάθε επιτροπή δημοτικού διαμερίσματος.
Οι επιτροπές συνεδριάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα, παρακολουθούν  τα προβλήματα του χωριού τους τα κοινοποιούν στην Σ.Γ. και εκφράζουν θέσεις και προτάσεις λύσεων για αυτά.
Έχουν συνεργασία με τη Σ.Γ. για τη  συν­διαμόρφωση των προτεραιοτήτων και των δράσεων της Δημοτικής Κίνησης στο σύνολο του δήμου.
Ενημερώνουν τους πολίτες και τους φορείς της περιοχής για τις προτάσεις της Κίνησης και μεταφέρουν τις απόψεις της κοινωνίας στα όργανα της Κίνησης.

β. Θεματικές Επιτροπές
Συγκροτούνται από τη Γενική Συνέλευση και για έκτακτα θέματα  από τη Σ.Γ. Ορίζουν οι ίδιες τους  υπεύθυνους λειτουργίας τους, ενώ η Συντονιστική Γραμματεία ορίζει ένα μέλος της σύν­δε­σμο για κάθε θεματική επιτροπή.
Οι θεματικές επιτροπές συνεδριάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα, παρακολουθούν και επεξεργάζονται θέματα του τομέα τους, που συμβάλλουν στην εξειδίκευση της αντίστοιχης πολιτικής της κίνησης. Στόχος τους να παράγουν εργασία και να προτείνουν θέσεις,  πάνω στις συγκεκριμένες ανάγκες, ελλείψεις, προβλήματα που παρουσιάζονται κατά καιρούς στην δημοτική κίνηση.
Έχουν στενή συνεργασία με τη Σ.Γ. και τις επιτροπές χωριών συνδιαμορ­φώνοντας μαζί τους  τις πολιτικές προτεραιότητες και δράσεις της Δημοτικής Κί­νη­σης.

Το παρόν είναι ένας ανοικτός, πρώτος, υπό δοκιμή, κανονισμός. Τροποποιήσεις και προσθέσεις μπορεί να προτείνει η οργανωτική στην Γ.Σ για έγκριση, χωρίς όμως να αναιρούν τα πνεύμα του παρόντος κανονισμού. Ακολουθεί οργανόγραμμα αποτύπωσης της λειτουργίας του παρόντος κανονισμού. 


Σε αυτή τη μορφή του ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης που έγινε την 21 Ιουλίου  2014 σε αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Κιάτου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου