5 Ιαν 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΕΧΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΕ

ΘΕΜΑ : Οδηγίες για την παρακολούθηση / έγκριση μελετών ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ του Ν.2508/97

(...)

ΙΙΙ. Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης

Με μέριμνα του ΥΠΕΧΩ∆Ε, έχουν ανατεθεί οι μελέτες για τα Ειδικά Πλαίσια 

• Βιομηχανίας, 
• Τουρισμού και 
• Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, 

έχουν παραληφθεί και έχουν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. 
Οι μελέτες ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τα ανωτέρω Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ειδικώτερα ως προς τις ΑΠΕ, θα πρέπει η πρόταση των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ (χάρτης Π2) να περιέχει τυχόν περιοχές απαγόρευσης χωροθέτησης ΑΠΕ (ανά κατηγορία), ώστε στην υπόλοιπη έκταση του αντίστοιχου ΟΤΑ να μπορούν να χωροθετηθούν τέτοιες εγκαταστάσεις χωρίς να απαιτείται χωριστή διοικητική πράξη. 

IV Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ θα πρέπει να υλοποιούν και να εναρμονίζονται με τις κατευθύνσεις των χωροταξικών σχεδίων ( 2ο εδάφιο της παρ 5 του άρθρου 4 του Ν2508/97) και ειδικώτερα των εγκεκριμένων Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού. 

V. Ρυθμιστικά Σχέδια

Σε περιπτώσεις που έχει εγκριθεί Ρυθμιστικό Σχέδιο, οι χωροθετήσεις υπερτοπικού χαρακτήρα καθώς και ρυθμίσεις χρήσεων ή προστασίας υπερτοπικών πόλων ή πόρων που γίνονται στα πλαίσια των ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ πρέπει να προσαρμόζονται με τις προβλέψεις του Ρυθμιστικού Σχεδίου. Επισημαίνεται ότι τα Ρυθμιστικά Σχέδια περιέχουν δύο τύπους ρυθμίσεων: 

-δεσμευτικές ρυθμίσεις για τα ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ
-γενικές κατευθύνσεις ή προβλέψεις οι οποίες εξειδικεύονται στο επίπεδο των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ.

(...)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου